gbvy[Wm̊όl̉͐m̉͐l\

l\

ꋉ͐l\쐅nx

nil\j̒E݂ɈʒuBc̊Ԃ𗬂JB

m֖̉͐߂  m̊ό֖߂ 
l\֖߂  l\쉈̖EՂ֖߂
m̐_ЁEt֖߂